Sầu riêng đông lạnh nguyên quả, Cơm Sầu Riêng đông lạnh

Mô tả sản phẩm chi tiết:

  • Vùng nguyên liệu: Đông Nam Bộ, Việt Nam
  • Hình thức sản phẩm: Cấp đông nguyên quả, Cấp đông múi
  • Màu sắc: màu tự nhiên của sản phẩm
  • Đóng gói:
  • Nhiệt độ bảo quản: -18oC
  • Thời hạn sử dụng: 24 tháng