Thanh long ruột trắng và Thanh long ruột đỏ

Mô tả sản phẩm chi tiết:

  • Vùng nguyên liệu: Bình Thuận, Việt Nam
  • Hình thức sản phẩm: Trái tươi
  • Màu sắc: màu tự nhiên của sản phẩm
  • Đóng gói:
  • Nhiệt độ bảo quản:
  • Thời hạn sử dụng: …tháng